filtration2
filtration1
filtration3

PTFE வடிகட்டி பை

  • PTFE Filter Bag

    PTFE வடிகட்டி பை

    PTFE என்பது பாலிடெட்ராஃப்ளூரோஎதிலீன், டெஃப்லான் (டெஃப்லான்) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது மிக உயர்ந்த இறுதியில் பை வடிகட்டி பொருட்கள் ஆகும் வகைகள். அரிக்கும் சூழ்நிலைகளுக்கு எதிர்ப்புக்கான PTFE பை, சேவை சந்தர்ப்பங்களின் வடிகட்டி பொருள் தேவைகளின் வாழ்க்கை.